جمعيت جهان
بازيابي اطلاعات . . .
جمعيت کنوني جهان
 
بازيابي اطلاعات . . .
متولدين امسال
 
بازيابي اطلاعات . . .
متولدين امروز
 
بازيابي اطلاعات . . .
مرگ و مير امسال
 
بازيابي اطلاعات . . .
مرگ و مير امروز
 
بازيابي اطلاعات . . .
رشد جمعیت در سال جاری
 
 
حکومت و اقتصاد
بازيابي اطلاعات . . .
هزينه هاي بهداشت و درمان توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا)
 
بازيابي اطلاعات . . .
هزينه هاي آموزش توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا)
 
بازيابي اطلاعات . . .
هزينه هاي نظامي توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا)
 
بازيابي اطلاعات . . .
توليد امسال خودرو
 
بازيابي اطلاعات . . .
توليد امسال دوچرخه
 
بازيابي اطلاعات . . .
رايانه هاي فروخته شده در اين سال
 
 
جامعه و رسانه ها
بازيابي اطلاعات . . .
کتابهاي جديد منتشر شده امسال
 
بازيابي اطلاعات . . .
روزنامه هاي منتشر شده امروز
 
بازيابي اطلاعات . . .
گيرنده هاي تلويزيون فروخته شده امروز
 
بازيابي اطلاعات . . .
تلفن هاي همراه فروخته شده امسال
 
بازيابي اطلاعات . . .
هزينه صرف شده براي بازيهاي رايانه اي براي امروز (دلار آمريکا)
 
بازيابي اطلاعات . . .
کاربران اينترنت در جهان
 
بازيابي اطلاعات . . .
تعداد نامه الکترونيکي ارسال شده امروز
 
بازيابي اطلاعات . . .
مطالب افزوده شده به وبلاگ ها براي امروز
 
بازيابي اطلاعات . . .
تویت امروز
 
بازيابي اطلاعات . . .
جستجو هاي انجام شده امروز در گوگل
 
 
محيط زيست
بازيابي اطلاعات . . .
جنگل هاي از دست رفته امسال (هکتار)
 
بازيابي اطلاعات . . .
زمين هاي زراعي از بين رفته به دليل فرسايش خاک امسال (هکتار)
 
بازيابي اطلاعات . . .
دي اکسيد کربن (CO2) متصاعد شده امسال (تن)
 
بازيابي اطلاعات . . .
کوير زايي امسال (هکتار)
 
بازيابي اطلاعات . . .
مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن)
 
 
غذا
بازيابي اطلاعات . . .
افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر
 
بازيابي اطلاعات . . .
افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر
 
بازيابي اطلاعات . . .
افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر
 
بازيابي اطلاعات . . .
مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز
 
بازيابي اطلاعات . . .
هزينه صرف شده براي بيماريهاي ناشي از چاقي در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا)
 
بازيابي اطلاعات . . .
هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا)
 
 
آب
بازيابي اطلاعات . . .
مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر)
 
بازيابي اطلاعات . . .
مرگ و مير ناشي از بيماريهاي مرتبط با آب در اين سال
 
بازيابي اطلاعات . . .
افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم
 
 
انرژي
بازيابي اطلاعات . . .
مصرف امروز انرژي در جهان (کيلو وات) از :
 
بازيابي اطلاعات . . .
- منابع غير قابل تجديد (کيلو وات)
 
بازيابي اطلاعات . . .
- منابع قابل تجديد (کيلو وات)
 
بازيابي اطلاعات . . .
انرزي خورشيدي دريافتي امروز زمين (کيلو وات)
 
بازيابي اطلاعات . . .
نفت استخراج شده امروز
 
بازيابي اطلاعات . . .
نفت باقي مانده (بشکه)
 
بازيابي اطلاعات . . .
زمان اتمام نفت (روز)
 
بازيابي اطلاعات . . .
گاز باقي مانده (واحد)
 
بازيابي اطلاعات . . .
زمان اتمام گاز (روز)
 
بازيابي اطلاعات . . .
ذغال سنگ باقي مانده (واحد)
 
بازيابي اطلاعات . . .
زمان اتمام ذغال سنگ (روز)
 
 
سلامت
بازيابي اطلاعات . . .
مرگ و مير در اثر بيماري هاي واگير دار
 
بازيابي اطلاعات . . .
مرگ و مير کودکان زير 5 سال
 
بازيابي اطلاعات . . .
سقط جنين امسال
 
بازيابي اطلاعات . . .
مرگ و مير مادران به هنگام زايمان در اين سال
 
بازيابي اطلاعات . . .
افراد مبتلا به ايدز
 
بازيابي اطلاعات . . .
مرگ و مير ناشي از ايدز امسال
 
بازيابي اطلاعات . . .
مرگ و مير ناشي از سرطان امسال
 
بازيابي اطلاعات . . .
مرگ و مير ناشي از مالاريا امسال
 
بازيابي اطلاعات . . .
سيگار هاي مصرف شده امروز
 
بازيابي اطلاعات . . .
مرگ و مير ناشي از استعمال سيگار
 
بازيابي اطلاعات . . .
مرگ و مير ناشي از مصرف الکل
 
بازيابي اطلاعات . . .
خودکشي هاي امسال
 
بازيابي اطلاعات . . .
هزينه صرف شده براي مواد مخدر غير قانوني (دلار آمريکا)
 
بازيابي اطلاعات . . .
تلفات ناشي از تصادفات جاده اي امسال